Acties

airco well® wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de airco well® wedstrijd die TUNAP Benelux met adres te 9160 Lokeren, Oeverstraat 23, organiseert.

1. TUNAP Benelux organiseert de airco well® wedstrijd, waarbij binnen de periode van 19/03/2018 t/m 31/05/2018 een wielerbeleving gewonnen kan worden door een Belgisch en Nederlands garagebedrijf. De airco well® wedstrijd veronderstelt een deelname via de TUNAP adviseur of het airco well® bestelformulier door middel van aankoop van de actieproducten.

2. De geldige deelnemers worden gedefinieerd als professionele garagebedrijven in Nederland en België die airco well® (een doos airco well®  996 reiniger voor pollenfilteromgeving of het complete airco well® startpakket) producten aankopen. Onder garagebedrijf wordt verstaan dat het een professionele entiteit moet zijn die geregistreerd is bij de kamer van koophandel met een eigen BTW nummer. De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. 

3. TUNAP Benelux personeelsleden, TUNAP Benelux bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar TUNAP Benelux op zelfstandige basis mee samenwerkt (zoals go4cycling) voor een bepaalde wedstrijd mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

4. Tijdens de periode van de airco well® wedstrijd kan een deelnemer meerdere malen deelnemen en dus ook de kansen vergroten op winst in het kader van de airco well® wedstrijd. Hierbij telt dat men bij aankoop van een doos airco well®  996 reiniger voor de pollenfilteromgeving 1 lotje krijgt voor deelname aan de wedstrijd. Bij aankoop van het complete airco well® startpakket  krijgt het garagebedrijf 2 lotjes voor deelname van de wedstrijd. Per multi-channel social media post met de airco well® hashtag (#aircowell2018) krijgt het garagebedrijf een extra lotje om in te zetten in de wedstrijd. Deelnemers kunnen wel gedurende de periode de kansen op winst vergroten door meerdere dozen (van 996) en/of airco well® startpakketten aan te kopen en/of multi-channel social media posts te publiceren met de gepaste hashtag en zodoende dus meer lotjes inzetten.

5. De airco well® prijs die met deze wedstrijd te winnen valt wordt omschreven als ‘wielerbeleving’. Hieronder wordt verstaan; deelname van 10 of 20 personen die werkzaam zijn in het winnende garagebedrijf. De grootte van de groep is afhankelijk  van de grootte van het bedrijf, indien er meer dan 10 personen werken in het bedrijf dan wordt de grootte van de groep automatisch uitgebreid naar 20. De inhoud van de prijs houdt in dat de personeelsleden van het winnende garagebedrijf vervoer krijgen naar en van de locatie van het garagebedrijf naar een top wielerwedstrijd in de zomermaanden van 2018. Hier zal er voor aanvang van de wielerwedstrijd een contactmoment zijn met een wielerploeg. Drie personen van de groep mogen de wielerwedstrijd meemaken in een volgwagen. De overige personen hebben gelegenheid om de wielerwedstrijd op een punt langs het parcours mee te volgen in een partytent met hapje en drankje.

6. Op 1/06/2018 zal uit de verzamelde lotjes van België en uit de verzamelde lotjes van Nederland telkens 1 winnaar getrokken worden door een online programma dat een willekeurige winnaar trekt uit een lijst van namen. Indien de actie verlengd wordt, zal de winnaar getrokken worden de werkdag volgend op het beëindigen van de actie.

7. Indien de airco well® prijs niet meer uitvoerbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.                                                      

8. Na afloop van de airco well® wedstrijd krijgt het winnend  garagebedrijf van Nederland en België de communicatie betreffende de wedstrijd via de TUNAP adviseur en via e-mail of briefwisseling een bevestiging. 

9. TUNAP Benelux kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van TUNAP Benelux om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

10. TUNAP Benelux mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de airco well® wedstrijd en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan TUNAP Benelux de houder is. De gegevens worden bewaard door TUNAP Benelux met het oog op commerciële promoties vanwege TUNAP Benelux en andere commerciële partners waarmee TUNAP Benelux in het kader van de airco well® wedstrijd samenwerkt. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer via een opt in in het bestelformulier dat hij/ zij door TUNAP Benelux in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem/ haar betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan TUNAP Benelux of een email (naar benelux@tunap.com) wordt verstuurd. De wet tot de bescherming van de privacy wordt hierbij gerespecteerd.

De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in/op de communicatiekanalen van TUNAP Benelux (bv. websites, e-mails, …).

De winnaar verleent TUNAP Benelux de toestemming haar/ zijn afbeelding, stem en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Het gaat om het vastleggen van haar/ zijn afbeelding, stem en naam in de opname van foto’s en video’s, deze opname uit te zenden, van deze opname en/of uitzending reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van promotioneel gebruik.”

11. TUNAP Benelux is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar en terug van een activiteit, die de prijs van de airco well®  wedstrijd vormt.

12. TUNAP Benelux verleent geen enkele garantie met betrekking tot de airco well® prijs. TUNAP Benelux kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met de airco well®  gewonnen prijs.

13. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan het winnende garagebedrijf van de airco well®  wedstrijd en is dus niet overdraagbaar aan andere garagebedrijven. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van het professionele garagebedrijf. Voor de airco well®  wedstrijd wordt maximaal één winnaar per land toegekend uit de geldige deelnemers.

14. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege TUNAP Benelux.

15. De airco well® prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van TUNAP Benelux om.

16. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met TUNAP Benelux op +32 (0)9 326 76 00 of +31 (0)8 58 88 06 72.

17. Dit wedstrijdreglement kan door eenieder worden geraadpleegd worden op de website van TUNAP onder de volgende link: https://www.tunap.be/acties of https://www.tunap.nl/acties .

18. TUNAP Benelux kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

19. Alle betwistingen dienen binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld ter attentie van TUNAP Benelux nv, afdeling marketing, Oeverstraat 23, 9160 Lokeren, tegen wiens beslissingen geen verhaal of beroep bestaat.

20. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.